2% z dane

NEVIETE KOMU POUKÁZAŤ  2 % DANE Z PRÍJMOV?

 

MÁME PRE VÁS ODPOVEĎ

JE TU OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRIATELIA LESA

 

KTORÉ SA ZAOBERÁ :

 

1. ochrana a tvorba životného prostredia

2. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt

3. ochranou prírody a krajiny Malých Karpát a celého územia Slovenskej republiky

4. zastupovanie právom chránených záujmov svojich členov v konaniach, ktoré sa dotýkajú cieľov združenia

5. ochranou lesného fondu, sústavným a plánovitým zveľaďovaním lesa

6. údržbou studničiek a čistením lesa

 

OZ PRIATELIA LESA ZASTUPUJE VŠETKY TRAMPSKÉ ZRUBY V MODRE, HARMÓNII A NA ZOCHOVEJ CHATE

 

NEVÁHAJ A POUKÁŽ 2 % PRÁVE NÁM

 

AKO POSTUPOVAŤ …

 

… AK ZA VÁS ROBÍ ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZAMESTNÁVATEĽ

 

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ postupujú nasledovne:

Zamestnávateľ po vykonaní ročného zúčtovania dane zrazení prípadných nedoplatkov podpíše POTVDENIE O ZAPLATENÍ DANE. Nesmie mať nedoplatok na dani, t.j. ak aj vznikol, musí byť zrazená z výplaty ešte pred vystevením tohto potvrdenia.

Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. VYHLÁSENIE spolu s POTVRDENÍM O ZAPLATENÍ DANE od zamestnávateľa treba predložiť do 30. apríla 2016 miestne príslušnému daňovnému úradu (daňový úrad podľa bydliska daňovníka).

 

… AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI

 

Takto postupujú všetci, ktorí si podávajú  daňové priznanie:

Vyplníte a podpíšete VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby,  ktoré je priamo súčasťou daňového priznania. (V prípade daňového priznania k dani z príjmov FO typ A je to oddiel VIII, pri type B oddiel XII). Údaje o prijímateľovi potrebné na vyplnenia vyhlásenia:

 

NÁZOV: Občianske združenie Priatelia Lesa

PRÁVNA FORMA: Občianske združenie

SÍDLO: Fraňa Kráľa č.5, 900 01 Modra

IČO: 30 853 371

Č.ú.: 2625061064/1100,Tatra banka,a.s. expozitúra Modra

 

v príslušnom termíne podáte daňové priznanie a uhradíte daň